-30%/ 2 szt., -40% od 3 szt. na kolekcję W/L 2024!  SPRAWDŹ!
Ładuję...

Reklamacja Towaru

 

    1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

 

    1. przesłane na adres:

 

DCG S.A.
Bystrzycka 81A
04-907 Warszawa

 

lub

 

    1. przesłane na adres e-mail: e-sklep@denicler.eu,

złożone osobiście w jednym z salonów prowadzonych przez DCG (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: Salony).

 

    1. Zalecamy podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/stwierdzenia niezgodności Towaru z umową sprzedaży.
    2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu: link.
    3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
    4. Jeżeli nie ustosunkowalibyśmy się do reklamacji w terminie 14 dni, oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
    5. DCG informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
    6. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
    7. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez DCG wady. Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
    8. DCG może poprosić, aby Przedsiębiorca na prawach konsumenta w uwagach do Zamówienia zamieścił komunikat, że umowa dotycząca zamówionych Towarów jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego. Oświadczenie takie stanowi informację dla Sprzedawcy, iż osoba je składająca korzysta z uprawnień przysługujących Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
    9. Podstawa i zakres odpowiedzialności DCG względem Konsumenta, oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z Umową sprzedaży, są określone w Ustawie o prawach konsumenta.
    10. W razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.
    11. DCG nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
    12. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
    13. a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
    14. b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił DCG najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który DCG zaakceptował.
    15. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
    16. a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    17. b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez DCG, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że DCG wykaże, że:

 

    • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    • przed zawarciem umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;

 

    1. c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
    2. d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które DCG udostępnił Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

    1. DCG nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
    2. DCG ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez DCG, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.
    3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
    4. DCG może dokonać wymiany, gdy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub DCG może dokonać naprawy, gdy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla DCG. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla DCG, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.
    5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla DCG uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.
    6. DCG dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której DCG został poinformowany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi DCG.
    7. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia DCG Towar podlegający naprawie lub wymianie. DCG odbiera od Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.
    8. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
    9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy:

 

    1. DCG odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
    2. DCG nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
    3. brak zgodności Towaru z umową sprzedaży występuje nadal, mimo że DCG próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową sprzedaży;
    4. brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
    5. z oświadczenia DCG lub okoliczności wyraźnie wynika, że DCG nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

    1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży.
    2. DCG zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu Ceny.
    3. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest istotny.
    4. Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową sprzedaży.
    5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towary DCG na jego koszt. DCG zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
    6. DCG dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    7. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez DCG obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.