-30%/ 2 szt., -40% od 3 szt. na kolekcję W/L 2024!  SPRAWDŹ!
Ładuję...

KLAUZULA POUFNOŚCI

 • Postanowienia Ogólne
  • Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Deni Cler Milano działającego pod adresem: www.denicler.eu, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
  • Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

   a) Sprzedawcy - rozumie się przez to DCG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 81A, 04-907 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000285675, NIP 1130015696, REGON 012513641;
   b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
   c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.denicler.eu;
   d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie;
   e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
   f)  Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny;
   g)  Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
   h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
   i) Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – rozumie się przez to osobę prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotyczącą branży, w której się specjalizuje;
   j) Konsumencie – rozumie się przez to, zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   k) Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.);
   l) Ustawie o prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)
  • nformacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
  • Dostępność Towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega możliwość niedostępności Towaru we wskazanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze i ilości.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
  • Wszystkich Klientów w Sklepie obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
  • Posiadaczowi założonego przez Sprzedawcę konta Deni Club przysługuje w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie rabat wynikający z ilości posiadanych punktów w programie lojalnościowym i mieści się on w zakresie od 0% do 10% rabatu od Ceny za Towar. Rabat zostanie naliczony po wprowadzeniu w pole "Wprowadź numer konta Deni Club lub numer kodu promocyjnego " w zakładce "Koszyk" na stronie internetowej Sklepu. Inne niż wskazane w zdaniu pierwszym Karty Stałego Klienta wydane przez Sprzedawcę (przewidujące rabat wyższy niż 10%) nie upoważniają ich posiadacza do uzyskania jakiegokolwiek rabatu w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie.
  • Akcje promocyjne w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  • Akcje promocyjne w Sklepie mogą różnić się z akcjami promocyjnymi prowadzonymi w Salonach stacjonarnych marki Deni Cler Milano.
 • Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
  • Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
   a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;
  • Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
   a)    Wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła);
   b)    Dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
   Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
  • Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę ”.
  • Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z instrukcją "Jak kupować" zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
  • W Zamówieniu Klient powinien wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 • Prezentacja Towarów

  Wszystkie zamieszczone na stronie Sklepu znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celu prezentacji Towarów i stanowią one własność Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej.

 • Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
  • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  • W ciągu 2 dni roboczych od dokonania płatności za Towar, Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia jego Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
  • Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
   a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
   b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu;
   c) braku dostępności Towaru objętego Zamówieniem.
   d) braku wpłaty w terminie 5  dni od daty złożenia zamówienia.
  • Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00-16.00.
  • Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru, to jest: a)    Paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz b)    informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
  • Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
  • Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 • Zasady płatności
  • ależność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości
   a)    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 86 1020 2313 0000 3202 0643 7687 ;
   b)    za pośrednictwem systemu PayU – szybki przelewy/płatności internetowe;
   c)    gotówką - przy odbiorze przesyłki.
  • W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
  • W przypadku płatności gotówką - przy odbiorze przesyłki, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania tej opcji Klientowi, który nie odebrał trzech kolejnych przesyłek z zamówieniami złożonymi na dane osobowe Klienta.
  • Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 • Dostawa zamówionego Towaru
  • przedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
  • Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
  • W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie, podobnie w przypadku Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie będących konsumentami w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego. W przypadku gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie Klient ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o zaistnieniu takiego zdarzenia.
  • Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
  • Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w salonach Sprzedawcy (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: salony). Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
 • Zwrot zakupionego Towaru
  • Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego oraz Konsumentem może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania przez niego Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument jest zobowiązany zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
  • W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru wraz z formularzem zwrotu [formularz_zwrotu] do Sklepu pod następujący adres:

   E-sklep DCG S.A
   ul. Bysławska 44
   04-993 Warszawa

   albo dokonania zwrotu Towaru osobiście w jednym z salonów (lista salonów znajduje się na stronie internetowej salony). Po przyjęciu zwracanych Towarów salony niezwłocznie będą przekazywały zwracane Towary do Sklepu.
  • Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument.
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
   a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • W przypadku, gdy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  • Sprzedawca zwraca Osobie fizycznej prowadząca działalność gospodarczą lub Konsumentowi należność za odesłany przez niego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy przesyłki zawierającej Towar.
  • Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: link.
  • Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania reklamacji Towarów dostępne są na stronie internetowej: Zwroty i reklamacje.
 • Reklamacja Towaru
  Dotyczy Klienta będącego Konsumentem oraz Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie będących konsumentami w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.:
  • Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  • Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

   a)    przesłane na adres:

   DCG S.A.
   ul. Bystrzycka 81A
   04-907 Warszawa

   lub

   b)    przesłane na adres e-mail: e-sklep@denicler.eu,
   c)    złożone osobiście w jednym z salonów prowadzonych przez Sprzedawcę (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: Salony).
   Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu: link.
  • W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje.
  • Odpowiadamy z tytułu rękojmi wobec Konsumentów oraz Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.
  • Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
  • Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  • Ust. 7 dotyczy zarówno Konsumentów jak i Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania reklamacji Towarów dostępne są na stronie internetowej: link.
  Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, a będącym przedsiębiorcą:
  W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Powyższe nie dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawierających ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotyczącej branży w której się specjalizuje.
 • Dane osobowe
  • Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, Organizatora, a także na podstawie zgody Klienta  - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
  • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a), lit. b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
  • Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
  • Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji i rozpatrywania reklamacji w Sklepie. Są one przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  • Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 • Dane kontaktowe We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  a) pocztą pod adresem:

  E-sklep DCG S.A 
  ul. Bysławska 44
  04-993 Warszawa

  b) telefonicznie pod numerem telefonu: 572 001 105
  c)  za pośrednictwem e-mail: e-sklep@denicler.eu
 • Postanowienia końcowe
  • W  sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
  • W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  • Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.