-30%/ 2 szt., -40% od 3 szt. na kolekcję W/L 2024!  SPRAWDŹ!
Ładuję...


REGULAMIN
PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO “DENI CLUB”


Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2024. Tym samym uchyla się wszystkie dotychczasowe regulaminy obowiązujące w zakresie Programu.


Wstęp

Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego „Deni Club” („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Deni Club” („Program”) organizowanym przez spółkę DCG S.A. z siedzibą w Warszawie (04-907), przy ul. Bystrzyckiej 81A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285675 („Organizator”), przeznaczonym dla stałych Klientów marki DENI CLER MILANO („Salony”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


DEFINICJE:

W niniejszym regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1. „Rejestracja” – oznacza założenie przez Klienta konta na Stronie Internetowej poprzez wypełnienie stosownego formularza i podanie wszystkich wymaganych danych, będące równoznaczne z chęcią przystąpienia Klienta do Programu;

1.2. „Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną, która dokonała prawidłowej Rejestracji i uczestniczy w Programie;

1.3. „Konto Uczestnika” – oznacza konto utworzone na dane Uczestnika na Stronie Internetowej zgodnie z Regulaminem.

1.4. „Okres Rozliczeniowy” – okres następujących po sobie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych liczony od 1 marca każdego danego roku kalendarzowego do końca lutego roku następującego. Pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1. dnia marca 2024 r.

1.5. „Punkty” – oznacza punkty nabywane przez Uczestnika w związku z zakupem produktów marki „Deni Cler Milano” dostępnych wyłącznie w Salonach oraz na Stronie Internetowej, uprawniające Uczestnika do otrzymywania rabatów, zgodnie z niniejszym regulaminem;

1.6. „Rozporządzenie” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.7. „Salon” oznacza stacjonarny sklep Organizatora prowadzony pod marką „Deni Cler Milano”. Lista Salonów jest dostępna na Stronie Internetowej.

1.8. „Strona Internetowa” - oznacza sklep internetowy marki Deni Cler Milano działający pod adresem internetowym www.denicler.eu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

2.1. Uczestnikiem Programu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto w celu przystąpienia do Programu konieczne jest posiadania aktywnego adresu e-mail, a także numeru telefonu, które podlegają obligatoryjnie podaniu w trakcie Rejestracji.

2.2. W ramach Programu Uczestnicy są uprawnieni do, po spełnieniu warunków, otrzymania rabatów na zakup produktów marki „Deni Cler Milano” dostępnych w Salonach lub na Stronie Internetowej na warunkach opisanych w Regulaminie.

2.3. Począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, tj. od dnia 01.03.2024 roku, osoby zainteresowane są uprawnione do przystąpienia do Programu poprzez dokonanie Rejestracji .

2.4. Dokonanie Rejestracji oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

2.5. Przystąpienie do Programu następuje po zweryfikowaniu, czy osoba zainteresowana spełnia wymogi Regulaminu . W przypadku prawidłowego i zgodnego z Regulaminem przystąpienia do Programu, każdemu z Uczestników nadany zostanie indywidualny numer wirtualnej karty członkowskiej w Programie, na której będą zapisywane Punkty.

2.6. W związku z przystąpieniem do Programu tworzone jest Konto Uczestnika, na którym widoczny będzie wirtualny numer karty członkowskiej w Programie wraz z dostępnym saldem punktów.

2.7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Salonach, a także na Stronie Internetowej Organizatora: www.denicler.eu.

2.8. Programem objęte są wyłącznie produkty dostępne w Salonach oraz na Stronie Internetowej.

2.9. Prawem właściwym do stosowania Regulaminu jest prawo polskie.

DANE OSOBOWE:
3.1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator.

3.2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Maciej Strycharz. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych kontakt z inspektorem jest możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@denicler.eu.

3.3. Dane osobowe Uczestnika podane w związku z uczestnictwem w Programie są przetwarzane w celach:

3.3.1. umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Programie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

3.3.2. ewentualnego udzielenia Uczestnikowi rabatów w ramach uczestnictwa w Programie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

3.3.3. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3.3.4. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń),

3.3.5. prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od uczestnictwa w Programie.

3.5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto, administrator może udostępnić dane Uczestnika: podmiotom, z którymi zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, podmiotom, które świadczą mu usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,  podmiotom, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,  podmiotom, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

3.6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie. Po wygaśnięciu tej relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i uwzględnia okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora oraz na podstawie zgody Uczestnika – dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

3.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Organizatora do potrzeb i zainteresowań Uczestnika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Organizatorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, to znaczy, nie są dokonywane bez udziału człowieka.

3.9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

3.10. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Maciej Strycharz. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych kontakt z inspektorem jest możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@denicler.eu.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE. KORZYŚCI

4.1. Każdy Uczestnik z tytułu skutecznego dokonania Rejestracji otrzyma jednorazowy rabat do wykorzystania na pierwsze zakupy w Salonie lub na Stronie Internetowej w wysokości 10% ceny tych zakupów. . Rabat zostanie automatycznie naliczony od łącznej ceny produktów znajdujących się w koszyku przy dokonywaniu pierwszego zakupu na Stronie Internetowej po skutecznej Rejestracji. W przypadku chęci wykorzystania przedmiotowego rabatu w Salonie niezbędne jest poinformowanie pracownika Salonu o przysługującym rabacie, a także podanie swoich danych osobowych tj. imienia oraz nazwiska w celu weryfikacji. Pracownik Salonu może poprosić Uczestnika o okazanie dokumentu tożsamości w celu weryfikacji zgodności podanych danych.

4.2. Po dokonaniu Rejestracji Punkty będą naliczane na wirtualnej karcie członkowskiej automatycznie za zakup każdego produktu dostępnego na Stronie Internetowej lub w Salonie.

4.3. W przypadku zakupu produktów w Salonach w celu uzyskania Punktów za dokonany zakup Uczestnik będzie zobowiązany do podania pracownikowi Salonu swoich danych osobowych tj. imienia oraz nazwiska. Pracownik Salonu może poprosić Uczestnika o okazanie dokumentu tożsamości w celu weryfikacji zgodności podanych danych.

4.4. Każde nowe Punkty będą zapisywane i widoczne na Koncie Uczestnika po upływnie 14 dni od dnia dokonania każdego zakupu produktów w Salonie lub na Stronie Internetowej. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Salonie lub na Stronie Internetowej Punkty nie podlegają zapisaniu na Koncie Uczestnika. W przypadku zwrotu produktów po zapisaniu Punktów na Koncie Uczestnika, Punkty przyznane za zwrócone produkty będą podlegał usunięciu z Konta Uczestnika.

4.5. Punkty będą naliczane odrębnie w każdym Okresie Rozliczeniowy. Ostatniego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego, Organizator dokona weryfikacji ilości zebranych przez Uczestnika Punktów w tym Okresie Rozliczeniowym i na podstawie ilości posiadanych wtedy Punktów przyzna Uczestnikowi rabat na kolejny Okres Rozliczeniowy, wg. progów, o których mowa w pkt. 4.7 poniżej. W związku z weryfikacją, o której mowa powyżej Uczestnikowi, na kolejny Okres Rozliczeniowy, przypisywana będzie ilość Punktów, jaką uzyskał w poprzedzającym Okresie Rozliczeniowym.

4.6. Uczestnik otrzymuje 1 Punkt za każdy pełny 1.00 zł brutto wydany na produkty dostępne w Salonach lub na Stronie Internetowej.

4.7. W ramach Programu funkcjonują następujące statusy Uczestników:

4.7.1. PLATINO – zapewniający rabat na produkty dostępne w Salonach oraz Stronie Internetowej w wysokości 20% ceny produktów. Warunkiem uzyskania statusu PLATINO jest zebranie w ramach danego Okresu Rozliczeniowego ponad 150.000,00 Punktów. Ponadto Uczestnik uzyskuje:

a) prawo do specjalnego rabatu w przypadku organizowania przez Organizatora prywatnej, tj. dedykowanej dla danego Uczestnika wyprzedaży produktów, mającej miejsce przed wyprzedażą produktów dostępną dla wszystkich klientów Salonów;

b) prawo do skorzystania z bezpłatnych usług krawieckich w zakresie produktów nabywanych w Salonach;

4.7.2. ORO – zapewniający rabat na produkty dostępne w Salonach oraz Stronie Internetowej w wysokości 15% ceny produktów. Warunkiem uzyskania statusu ORO jest zebranie w ramach danego Okresu Rozliczeniowego co najmniej 25.000,00 Punktów. Ponadto Uczestnik uzyskuje:

a) prawo do specjalnego rabatu w przypadku organizowania przez Organizatora prywatnej, tj. dedykowanej dla danego Uczestnika wyprzedaży produktów, mającej miejsce przed wyprzedażą produktów dostępną dla wszystkich klientów Salonów;

b) prawo do skorzystania z bezpłatnych usług krawieckich w zakresie produktów nabywanych w Salonach;

4.7.3. ARGENTO – zapewniający rabat na produkty dostępne w Salonach oraz Stronie Internetowej w wysokości 10% ceny produktów. Warunkiem uzyskania statusu ARGENTO jest zebranie w ramach danego Okresu Rozliczeniowego co najmniej 10.000,00 Punktów. Ponadto Uczestnik uzyskuje:

a) uzyskuje prawo do skorzystania z bezpłatnych podstawowych usług krawieckich na produkty nabywane w Salonach z rabatem do 40% od ceny regularnej;

b) prawo do specjalnego rabatu w przypadku organizowania przez Organizatora prywatnej, tj. dedykowanej dla danego Uczestnika wyprzedaży produktów przed wyprzedażą produktów dostępną dla wszystkich Klientów Salonów,

4.7.4. BIANCO – zapewniający rabat na produkty dostępne w Salonach oraz Stronie Internetowej w wysokości 5% ceny produktów. Warunkiem uzyskania statusu BIANCO jest zebranie w ramach danego Okresu Rozliczeniowego co najmniej 1.000,00 Punktów.

4.7.5. PRIMO BIANCO – status startowy Uczestnika po zapisaniu się do programu lojalnościowego oraz Uczestnik, który zebrała w ramach danego Okresu Rozliczeniowego do 999 punktów.

4.8. Rabaty, o których mowa w pkt. powyżej nie sumują się.

4.9. Zmiana statusów wskazanych w ust. 4.7. powyżej będzie następowała automatycznie, po uzyskaniu wymaganej ilości Punktów przez Uczestnika i nie wymaga ingerencji Uczestnika.

4.10. Rabaty przyznawane Uczestnikom na mocy niniejszego Regulaminu będą naliczane od ceny jednostkowej brutto każdego produktu i nie podlegają łączeniu z innymi akcjami rabatowym lub promocjami, chyba że inaczej wynika z postanowień regulaminu danej promocji.

4.11. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych lub odjętych po zalogowaniu się na swoje Konto Uczestnika na Strony Internetowej.

4.12. Uczestnik może mieć tylko jedno aktywne Konto Uczestnika.

4.13. Ze statusu i uprawnień nabytych w ramach Programu może korzystać wyłącznie Uczestnik.

WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

5.1. Organizator może odmówić udziału Uczestnika w Programie w przypadku, gdy Klient nie spełnia wymogów Regulaminu

5.2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli podczas Rejestracji Uczestnik podał w nieprawdziwe dane lub udostępnia swoje Konto Użytkownika, bądź też numer wirtualnej karty członkowskiej osobom trzecim.

5.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie po zalogowaniu na swoje Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej i skorzystania z opcji rezygnacji z uczestniczenia w Programie lub poprzez wypełnienie deklaracji dostępnej w Salonach. W celu otrzymania formularza deklaracji należy zgłosić się do pracownika Salonu.

5.4. Program obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia 01.03.2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem Uczestników w sposób wskazany w pkt. 7.1. Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem.

5.5. W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu Programu w Salonach oraz na Stronie Internetowej.

5.6. W żadnym wypadku posiadane przez Uczestnika Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Uczestnika względem Organizatora.

ZMIANY REGULAMINU

6.1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, na zasadach opisanych poniżej.

6.2. Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu, w sposób wskazany w pkt. 7.1. Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem, a także poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu w Salonach oraz na Stronie Internetowej.

6.3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dniach od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

ZAWIADOMIENIA

7.1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienia doręcza się Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji, lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

7.2. Wszelkie zawiadomienia do Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem Uczestnika.

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

8.1. Za Uczestnika niniejszego Programu uznaje się ponadto osoby, które przed dniem 01 marca 2024 roku zostały zarejestrowany przez Organizatora jako Uczestnicy Programu Lojalnościowego „Deni Club” obowiązującego w okresie do 29 lutego 2024 roku („Dotychczasowy Program”). Uczestnik, który uprzednio zgromadził punkty w ramach Dotychczasowego Programu, uzyskuje na Okres Rozliczeniowy rozpoczynający się 1 marca 2024 roku status i korzyści przysługujące w ramach Programu.

8.2. Od 1 marca 2024 r. karty wydane w formie fizycznej w ramach obowiązywania Programu Lojalnościowego „Deni Club” wskazanego w ust. 8.1. powyżej, będą mogły być wykorzystywane przy zakupie produktów marki „Deni Cler Milano” wyłącznie w Salonach. Dokonywanie zakupu produktów marki „Deni Cler Milano” na Stronie Internetowej przy wykorzystaniu karty fizycznej wymaga uprzedniej weryfikacji danych Uczestnika. W tym celu Uczestnik będzie zobowiązany do wskazania swoich danych poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza dostępnego w Salonach. W celu otrzymania odpowiedniego formularza należy zgłosić się do pracownika Salonu.

Warszawa, dnia 14.02.2024 roku

- Organizator-