-30%/ 2 szt., -40% od 3 szt. na kolekcję W/L 2024!  SPRAWDŹ!
Ładuję...

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DENI CLER MILANO

(„Regulamin e-sklepu”)

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Deni Cler Milano działającego pod adresem: www.denicler.eu, który prowadzony jest przez DCG. Regulamin określa także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

Adresie-mail – rozumie się przez to adres poczty elektronicznej, którym posługuje się Usługobiorca.

 

Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 

DCG - rozumie się przez to DCG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 81A, 04-907 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000285675, NIP 1130015696, Regon 012513641.

 

Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze DCG. W przypadku, gdy DCG podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny.

 

Informacjach handlowych – rozumie się przez to wszystkie informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku DCG lub jej Partnerów, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez DCG lub jej Partnerów, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. Informacje handlowe są przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Informacje handlowe, przygotowywane są w oparciu o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na analizowaniu lub prognozowaniu aspektów dotyczących m.in. zachowań, zainteresowań, preferencji Przedsiębiorców na prawach konsumenta, Konsumentów, Klientów.

 

Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

Kodeksie cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r . - Kodeks cywilny.

Konsumencie – rozumie się przez to, zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego, osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

 

Newsletterze – rozumie się przez to maile zawierające informacje handlowe o charakterze marketingowym lub remarketingowym, wysyłany cyklicznie, po upływie pewnego czasu od pozostawienia produktu w koszyku, zakupu lub wizyty w sklepie, przeglądania danego produktu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących na urządzenie końcowe Usługobiorcy, zgodnie z kalendarzem promocji. Mogą być to w szczególności, lecz niewyłącznie, informacje o promocjach, nowościach, wyprzedażach, bestsellerach kodach rabatowych, wiadomości powitalne po zakupie itp. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera. W takim wypadku Usługobiorca zostaje zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter. Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną elektroniczną czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej.

 

Partnerzy – osoby prawne związane osobowo lub kapitałowo z DCG. Te podmioty mogą być częścią tej samej grupy kapitałowej, co oznacza, że posiadają wraz z DCG wspólne interesy gospodarcze i często współpracują z DCG na różnych poziomach, aby osiągnąć wspólne cele. Partnerzy mogą dostarczać różne produkty, usługi lub technologie, a także mogą współpracować z DCG na innych płaszczyznach, takich jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta. Relacje DCG z Partnerami służą wzajemnym korzyściom poprzez zwiększanie efektywności operacyjnej.

 

Prawie telekomunikacyjnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę z DCG bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] oraz art. 576 [5] Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

 

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez DCG pod adresem internetowym www.denicler.eu.

 

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez DCG do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

 

Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartą pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone bezpłatnie drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron, czyli na odległość. Usługi te świadczone są poprzez przekazywanie informacji na żądanie Usługobiorcy.

 

Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez DCG na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

 

Usługodawcy – rozumie się przez to DCG.

 

Ustawie o prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem,

 

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 

Dostępność Towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy. DCG zastrzega możliwość niedostępności Towaru we wskazanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze i ilości.

 

DCG zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

 

Posiadaczowi założonego przez DCG konta Deni Club przysługuje w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie rabat wynikający z ilości posiadanych punktów w programie lojalnościowym i mieści się on w zakresie od 0% do 10% rabatu od Ceny za Towar. Rabat zostanie naliczony po wprowadzeniu w pole "Wprowadź numer konta Deni Club lub numer kodu promocyjnego w zakładce "Koszyk" na stronie internetowej Sklepu. Inne niż wskazane w zdaniu pierwszym Karty Stałego Klienta wydane przez DCG (przewidujące rabat wyższy niż 10%) nie upoważniają ich posiadacza do uzyskania jakiegokolwiek rabatu w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie.

 

Akcje promocyjne w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Akcje promocyjne w Sklepie mogą różnić się z akcjami promocyjnymi prowadzonymi w Salonach stacjonarnych marki Deni Cler Milano.

 

Warunki świadczenia Usług (dokonywania transakcji)

 

DCG świadczy następujące Usługi:

Dostęp do Sklepu za pośrednictwem Progressive Web App (PWA) – Usługa zapewniająca wyższy poziom interaktywności, dostępności oraz funkcjonalności na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Dostęp do Sklepu za pośrednictwem PWA jest możliwy poprzez dodanie PWA do ekranu głównego urządzenia końcowego Usługobiorcy. Nie jest w tym celu wymagane korzystanie z oficjalnych sklepów z aplikacjami – można tego dokonać z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca. Jest to usługa nieodpłatna świadczona przez czas nieokreślony.

 

Informacje o Zamówieniu – usługa pozwalająca na uzyskanie informacji o statusie Zamówienia. Aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane. Jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do sprawdzenia statusu danego Zamówienia.

 

Podział Zamówienia – w przypadku składania Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Towar, Klient jest informowany o możliwości dostarczenia produktów w kilku osobnych przesyłkach. Taka procedura ma na celu przyspieszenie dostawy i zapewnienie, że przynajmniej część zamówienia dotrze do Klienta w możliwie najkrótszym czasie. Podział Zamówienia jest dostępny tylko dla wybranych form płatności i realizowanych na terenie Polski w formie dostawy bezpośrednio do Klienta. Jest to usługa nieodpłatna świadczona przez czas niezbędny do realizacji określonego Zamówienia.

 

Umożliwienie Klientom realizacji zamówienia bez rejestracji – aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane. Jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do realizacji danego zamówienia.

 

Umożliwienie Klientom rezerwacji Towaru i odbioru w salonie – Usługodawca umożliwia potencjalną rezerwację Towaru za pośrednictwem Sklepu, z możliwością odbioru Towaru oraz dokonania płatności w wybranym salonie stacjonarnym. Po wysłaniu formularza rezerwacji online, Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie wysłania formularza rezerwacji. Wysłanie formularza nie gwarantuje rezerwacji Towaru. Obsługa salonu skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia rezerwacji lub poinformowania o niedostępności Towaru. Towar zarezerwowany przez Klienta będzie przechowywany w wybranym salonie przez 3 dni licząc od chwili potwierdzenia rezerwacji. Po upływie tego terminu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a produkt będzie dostępny dla innych Klientów. Klient dokonuje płatności za Towar podczas odbioru w salonie. Jeśli Klient nie dokona odbioru i płatności za zarezerwowany Towar w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z rezerwacją Towaru, Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z wybranym salonem. Aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane. Jest to usługa nieodpłatna świadczona przez czas rezerwacji, to jest przez 3 dni.

 

Umożliwienie Klientom zakupu Towaru i odbioru w salonie – Usługodawca umożliwia zamówienie Towaru za pośrednictwem Sklepu, z możliwością odbioru Towaru oraz dokonania płatności w wybranym salonie stacjonarnym lub natychmiastowego opłacenia zamówienia za pośrednictwem dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma drogą mailową jego potwierdzenie. Aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane. Jest to usługa nieodpłatna świadczona przez czas nieokreślony.

 

Umożliwienie Klientom założenia konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności (złożenie zamówienia, otrzymywanie informacji o aktualnościach, w tym promocjach) – aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane. Jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas nieokreślony.

 

Umożliwienie Klientom założenia konta Firmowego i korzystania z jego funkcjonalności (złożenie zamówienia, otrzymywanie informacji o aktualnościach, w tym promocjach) – aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane. Jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas nieokreślony.

 

Umożliwienie Klientom otrzymywania Newsletterów, czyli maili zawierających informacje handlowe o charakterze marketingowym i remarketingowym – za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera; w tym celu może podać swój adres mailowy w odpowiedniej zakładce znajdującej się na Stronie oraz wybrać opcję „Powiadom mnie”; innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru w formularzu rejestracji podczas zakładania konta; w takim wypadku wraz z założeniem konta Usługobiorca zostanie zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter. Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej; w celu rezygnacji z Newslettera można przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@denicler.eu lub pisemnie na adres: DCG S.A. ul. Bystrzycka 81A, 04-907 Warszawa lub klikając w odpowiedni link znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera możliwa jest również po zalogowaniu do konta.

 

Zgłaszanie Naruszeń – usługa pozwalająca na dokonanie zgłoszenia naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych; aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane. Jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do dokonania określonego zgłoszenia.

 

Znajdź Salon – usługa pozwalająca na ustalenie adresów salonów DCG; aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane. Jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do zlokalizowania określonego salonu.

 

W celu skorzystania z Usług Klient powinien zapewnić spełnienie następujących wymagań technicznych:

 

- sprzęt komputerowy, smartfon lub inne końcowe urządzenie telekomunikacyjne, z którego korzysta Klient powinno mieć dostęp do Internetu i być wyposażone w program do odczytu plików w formacie .pdf;

 

- zalecane jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej;

 

- w celu założenia konta – posiadać adres e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać maile;

 

- w celu zasubskrybowania Newslettera – posiadać adres e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać maile.

 

DCG zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w szczególności:

 

- w przypadku modernizacji lub przebudowy strony internetowej Sklepu albo w związku z pracami naprawczymi lub konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, o czym będzie informować na tej stronie, DCG zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu Usług, związane z działaniami opisanymi w zdaniu pierwszym, nie były uciążliwe dla Klientów;

 

DCG ma także prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do strony internetowej Sklepu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od DCG.

 

DCG nie ponosi odpowiedzialności za:

 

- przerwy w świadczeniu Usług spowodowanych siłą wyższą, na przykład: pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub zjawiska meteorologiczne;

 

- szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu bądź niemożnością korzystania z niej lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w przeprowadzeniu operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awariami systemu informatycznego, z wyjątkiem szkód powstałych z winy DCG.

 

Wszystkich Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu zobowiązuje się chronić informacje umożliwiające jego identyfikację (login i hasło), w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać hasło do Konta osobom nieupoważnionym.

 

Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 

Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

 

- posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;

 

- nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu.

 

Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskiwany jest:

 

- po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, złożenia oświadczeń i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła);

 

- po otrzymaniu przez Klienta wiadomości na podany przez niego adres mailowy potwierdzającej założenia konta.

 

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”.

 

Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z instrukcją "Jak kupować" zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

 

W Zamówieniu Klient powinien wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

Prezentacja Towarów

 

Strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności przemysłowej lub prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób. Wszystkie zamieszczone na stronie Sklepu znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celu prezentacji Towarów i stanowią one własność DCG.

 

Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu wyłącznie do użytku własnego, wynikającego z Regulaminu.

 

Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

 

Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. DCG zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

DCG ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 

- złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia;

 

- złożonych z naruszeniem Regulaminu;

 

- braku dostępności Towaru objętego Zamówieniem;

 

- braku wpłaty w terminie 5 dni od daty złożenia Zamówienia.

 

Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00-16.00.

 

Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru, to jest:

 

- paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz

 

- informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 

Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

 

Warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy DCG, a Klientem.

 

DCG wyświetla Cenę w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości.

 

W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny obok informacji o obniżonej Cenie np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji w Sklepie internetowym, DCG wyświetla najniższą ostatnią cenę Towaru dostępnego w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

 

DCG odpowiada względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu zgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach wynikających z Ustawy o prawach konsumenta, natomiast względem Klientów innych niż Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu wady Towaru na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie Regulaminu.

 

DCG informuje, iż opinie publikowane w Sklepie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od osób, którzy używali Towar lub go nabyli.

 

Zasady płatności

 

Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

 

- przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy DCG;

- za pośrednictwem systemu PayU – szybkie przelewy/płatności internetowe;

- gotówką - przy odbiorze przesyłki.

 

W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy DCG, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

 

W przypadku płatności gotówką - przy odbiorze przesyłki DCG zastrzega sobie prawo zablokowania tej opcji Klientowi, który nie odebrał trzech kolejnych przesyłek z Zamówieniami złożonymi na dane osobowe Klienta.

 

Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

 

Dostawa zamówionego Towaru

 

DCG realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. DCG przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. DCG poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

 

Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie DCG. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w tym niedziel. W okresie wyprzedaży lub promocji, a także podczas specjalnych kampanii, czas dostawy może ulec wydłużeniu. Ewentualne opóźnienia w dostawie mogą wynikać z przyczyn zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia, takich jak działanie siły .

 

DCG zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

 

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość DCG ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie, podobnie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta. W przypadku gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie Klient ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i proszony jest o poinformowanie DCG o zaistnieniu takiego zdarzenia.

 

Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

 

DCG przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w salonach DCG. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym DCG po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży/Zwrot zakupionego Towaru

 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Konsument może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to może zostać zrealizowane w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru.

 

W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument jest zobowiązany zwrotu Towaru w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

 

W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru wraz z formularzem zwrotu [formularz_zwrotu] do Sklepu pod następujący adres:

 

E-sklep DCG S.A

Bysławska 44

04-993 Warszawa

 

albo dokonania zwrotu Towaru osobiście w jednym z salonów (lista salonów znajduje się na stronie internetowej salony). Po przyjęciu zwracanych Towarów salony niezwłocznie będą przekazywały zwracane Towary do Sklepu.

 

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

DCG zwraca Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Konsumentowi należność za odesłany przez niego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia DCG przesyłki zawierającej Towar.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: link. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

 

Do zachowania 14- dniowego terminu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy złożenie elektronicznego formularza na stronie internetowej: link albo wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sklepu wskazany powyżej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania reklamacji Towarów dostępne są na stronie internetowej: Zwroty i reklamacje.

 

Reklamacja Towaru

 

Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

 

- przesłane na adres:

 

DCG S.A.

Bystrzycka 81A

04-907 Warszawa

 

lub

 

- przesłane na adres e-mail e-sklep.pomoc@denicler.eu,

 

- złożone osobiście w jednym z salonów prowadzonych przez DCG (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: Salony).

 

Zalecamy podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/stwierdzenia niezgodności Towaru z umową sprzedaży.

 

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu: link.

Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

 

Jeżeli nie ustosunkowalibyśmy się do reklamacji w terminie 14 dni, oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 

DCG informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej:

 

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

 

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:

 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania reklamacji Towarów dostępne są na stronie internetowej: link.

 

W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez DCG wady. Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

DCG może poprosić, aby Przedsiębiorca na prawach konsumenta w uwagach do Zamówienia zamieścił komunikat, że umowa dotycząca zamówionych Towarów jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego. Oświadczenie takie stanowi informację dla Sprzedawcy, iż osoba je składająca korzysta z uprawnień przysługujących Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności DCG względem Konsumenta, oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z Umową sprzedaży, są określone w Ustawie o prawach konsumenta.

 

W razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.

 

DCG nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 

Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

 

- opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

 

- przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił DCG najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który DCG zaakceptował.

 

Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:

 

- nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 

- występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez DCG, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że DCG wykaże, że:

 

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

 

-przed zawarciem umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

 

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;

 

- być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

 

- być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które DCG udostępnił Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

DCG nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

DCG ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez DCG, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.

Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

DCG może dokonać wymiany, gdy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub DCG może dokonać naprawy, gdy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla DCG. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla DCG, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.

 

Przy ocenie nadmierności kosztów dla DCG uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.

 

DCG dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której DCG został poinformowany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi DCG.

 

Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia DCG Towar podlegający naprawie lub wymianie. DCG odbiera od Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

 

Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 

Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy:

 

- DCG odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

 

- DCG nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

 

- brak zgodności Towaru z umową sprzedaży występuje nadal, mimo że DCG próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową sprzedaży;

 

- brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

 

- z oświadczenia DCG lub okoliczności wyraźnie wynika, że DCG nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży.

 

DCG zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu Ceny.

 

Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest istotny.

 

Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową sprzedaży.

 

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towary DCG na jego koszt. DCG zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

DCG dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez DCG obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.

 

Dane kontaktowe

 

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się z DCG w następujący sposób:

 

- pocztą pod adresem:

 

E-sklep DCG S.A

Bysławska 44

04-993 Warszawa

 

-telefonicznie pod numerem telefonu: 572 001 105

 

- za pośrednictwem e-mail:  e-sklep.pomoc@denicler.eu

 

Postanowienia końcowe

 

Wszystkie treści udostępnione w Sklepie stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących DCG lub podmiotom, od których DCG uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jest niedozwolone.

Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania Regulaminu pomiędzy DCG, a Klientem niebędącym Konsumentem będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby DCG. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

Odpowiedzialność DCG w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy. W takiej sytuacji DCG ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie złożenia Zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 

DCG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:

 

- wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez DCG;

zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mająca wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

 

- poprawę obsługi;

 

- rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Sklepu;

 

- wprowadzanie nowych Usług lub zmianę warunków technicznych świadczenia Usług (w tym aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

 

- konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;

 

- zmianę danych DCG (w tym np. danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu).

 

Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Zamówień (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych. Do Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia.

 

Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu DCG informuje na stronie internetowej Sklepu za pomocą odpowiedniego komunikatu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

 

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w zakresie świadczenia Usług o charakterze ciągłym (np. Konto Klienta) DCG za pośrednictwem adresu e-mail informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą Umowę.

 

Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z DCG, których nie można wyłączyć w drodze umowy. DCG gwarantuje w takim przypadku Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

 

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 10 października 2023 r.

Link do pobrania regulaminu PDF: Regulamin_e-sklepu_Deni_Cler_Milano.pdf