Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Deni Club Regulamin

 

 

 

REGULAMIN
PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENI CLUB
OBOWIĄZUJĄCY OD 25.05.2018 ROKU

 

 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Deni Club” („Program”) organizowanym przez spółkę DCG S.A. z siedzibą w Warszawie (04-907), przy ul. Bystrzyckiej 81 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285675 („Organizator”), przeznaczonym dla stałych Klientów salonów prowadzonych pod marką DENI CLER MILANO („Salony”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 I. DEFINICJE:


W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1.   „Deklaracja” oznacza ustalony przez Organizatora wzór wniosku o przystąpienie do Programu (Załącznik nr 1 do Regulaminu), który po jej uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez określoną osobę fizyczną zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie jej do Programu;

1.2.   „Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która została zarejestrowana przez Organizatora w Programie na podstawie Deklaracji złożonej zgodnie z Regulaminem;

1.3.   „Konto Uczestnika” oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. W przypadku wydania Uczestnikowi Karty Deni Club jest ona przypisana do Konta Uczestnika; 

1.4.   „Nagroda” – w formie rzeczowej, rabatu, usługi, bonu lub w innej formie wyszczególnionej w Regulaminie oraz w innych materiałach wydanych przez Organizatora. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi na zasadach określonych w Regulaminie;

1.5.   „Partner” oznacza osobę lub podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem odrębnej umowy, na podstawie której jest on uprawniony do przyznawania Nagrody Uczestnikowi w zamian za nabywanie oferowanych przez niego Towarów oraz Usług lub też inną aktywność Uczestnika;

1.6.   „Salon” oznacza stacjonarny sklep prowadzony pod marką Deni Cler Milano. Lista Salonów jest dostępna na stronie www.denicler.eu.

1.7.   „Sklep Internetowy” oznacza sklep internetowy marki Deni Cler Milano działający pod adresem internetowym www.denicler.eu;

 

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


2.1.   Uczestnikiem Programu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności
prawnych.

2.2.   Począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, tj. od dnia 01.03.2016 roku, Klient jest uprawniony
do przystąpienia do Programu jeżeli dokona zakupów w jednym z Salonów albo Sklepie Internetowym oraz wypełni i
podpisze Deklarację. Przystąpienie do Programu może nastąpić poprzez złożenie Deklaracji w Salonie lub jej przesłanie
drogą pocztową na adres: DCG S.A. ul. Bystrzycka 81a, 04-907 Warszawa z dopiskiem „DENI CLUB”. W przyszłości
Organizator może umożliwić przystępowanie do Programu za pośrednictwem strony internetowej.

2.3.   Przystąpienie do Programu następuje na podstawie rejestracji Klienta przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy
osoba składająca Deklarację spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja (pola wymagane do rejestracji) wypełniona
jest poprawnie.

2.4.   W związku z przystąpieniem do Programu tworzone jest Konto Uczestnika na którym zapisywane są Punkty
zgromadzone przez Uczestnika.

2.5.   Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Salonach, a także na stronie internetowej Organizatora: www.denicler.eu.

2.6.   Programem objęte są Salony, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.denicler.eu
oraz Sklep Internetowy.

 

III. DANE OSOBOWE:3.1.   Dane osobowe Uczestnika podane w związku z uczestnictwem w Programie są przetwarzane przez Organizatora
jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z uczestnictwem w Programie oraz w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, a także na podstawie zgody
Uczestnika - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

3.2.   Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych i marketingowych drogą
elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez
Organizatora na podstawie zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i
marketingowych.

3.3.   Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w
pkt. 1 powyżej.

3.4.   Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w
Programie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie uczestnictwo w Programie. Nie dotyczy to
przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku
dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od uczestnictwa w Programie.

3.5.    Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3.6.   Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
.

3.7.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie, a także po zakończeniu uczestnictwa
Uczestnika w Programie, na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania danych osobowych w
prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora oraz na podstawie zgody Uczestnika – do czasu cofnięcia zgody.

3.8.   Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed
dniem 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie
dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa
.

3.9.   Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz
marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Organizatora do potrzeb i zainteresowań
Uczestnika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Organizatorowi na udoskonalenie świadczonych przez
niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 


IV. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE. KORZYŚCI


4.1.   W związku z nabywaniem przez Uczestnika produktów dostępnych w Salonach oraz Sklepie Internetowym będą
naliczane punkty, uprawniające Uczestnika do otrzymywania Nagród oraz innych korzyści („Punkty”). Naliczone
Punkty zostaną każdorazowo zarejestrowane na Koncie Uczestnika. Punkty będą naliczane odrębnie w kolejnych
okresach, przy czym każdy kolejny okres będzie obejmował 12 miesięcy kalendarzowych począwszy od 1 dnia
miesiąca marca („Okres rozliczeniowy”). Pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 dnia marca 2016 roku.
Punkty naliczone w danym Okresie rozliczeniowym zostają po jego zakończeniu anulowane i nie przechodzą na
kolejny Okres rozliczeniowy.
 
4.2.   Uczestnik, który w danym Okresie rozliczeniowym zgromadził:

4.2.1.   Powyżej 999 Punktów, na kolejny Okres rozliczeniowy uzyskuje:


a) status „Klienta ORO”;
b) stały rabat w wysokości 10% od regularnej ceny detalicznej brutto na wszystkie produkty dostępne w Salonach;
c) prawo do otrzymania Nagrody zgodnie z pkt 6.1. Regulaminu poniżej;
d) prawo do rabatu w wysokości 50% w przypadku organizowania przez Organizatora prywatnej, tj. dedykowanej dla
danego Uczestnika wyprzedaży produktów, mającej miejsce przed wyprzedażą produktów dostępną dla wszystkich
klientów Salonów;;
e) prawo do jednorazowego rabatu w wysokości 15% przyznawanego na początku każdego sezonu;
f) prawo do skorzystania z bezpłatnych usług krawieckich w zakresie produktów nabywanych w Salonach;
g) prawo do zakupu produktów indywidualnie zaprojektowanych dla danego Uczestnika w ramach prowadzonych przez
Organizatora akcji;
h) prawo do łączenia w jego przypadku stałego rabatu w wysokości wskazanej w ppkt a) powyżej z ostatnią ceną
towaru oferowanego w Salonach wskazaną na metce;

 

4.2.2.   od 100 do 999 Punktów, na kolejny Okres rozliczeniowy uzyskuje:


a) status „Klienta ARGENTO”;
b) stały rabat w wysokości 10% od regularnej ceny detalicznej brutto na wszystkie produkty dostępne w Salonach;
c) uzyskuje prawo do łączenia w jego przypadku stałego rabatu w wysokości wskazanej w ppkt a) z ostatnią ceną
towaru oferowanego w Salonach wskazaną na metce;
d) uzyskuje prawo do skorzystania z bezpłatnych podstawowych usług krawieckich na produkty nabywane w Salonach
z rabatem do 40% od ceny regularnej

Dodatkowo, w przypadku Uczestnika który uzyskał status „Klienta ARGENTO” w wyniku zgromadzenia w trakcie
trwania Okresu rozliczeniowego co najmniej 500 Punktów uzyskuje on:

e) prawo do otrzymania Nagrody zgodnie z pkt. 6.1. Regulaminu poniżej;
f) prawo do rabatu w wysokości 40% w przypadku organizowania przez Organizatora prywatnej, tj. dedykowanej dla danego Uczestnika wyprzedaży produktów przed wyprzedażą produktów dostępną dla wszystkich Klientów Salonów,
g) prawo do jednorazowego rabatu w wysokości do 15% przyznawany na początku każdego sezonu,

4.2.3.    od 30 do 99 Punktów, na kolejny Okres rozliczeniowy uzyskuje:


a) status „Klienta BIANCO”;
b) otrzymuje stały rabat w wysokości 5% od regularnej ceny detalicznej brutto na wszystkie produkty dostępne w Salonach;
c) uzyskuje prawo do otrzymania Nagrody zgodnie z pkt. 6.1. Regulaminu poniżej.4.3.   Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.4.   Podstawą do udzielenia Uczestnikowi rabatu uzyskanego w ramach Programu oraz przyznania Punktów jest:

4.4.1.   W przypadku zakupu dokonywanego w sklepie podanie pracownikowi Salonu danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania) w celu odszukania Uczestnika w prowadzonej przez Organizatora bazie Uczestników. W każdej z wyżej wymienionych sytuacji pracownik Salonu może poprosić Uczestnika o dokument tożsamości w celu weryfikacji zgodności podanych danych;

4.4.2.   W przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie Internetowym – wpisanie przez Uczestnika podczas procesu składania zamówienia numeru Konta Uczestnika w polu „Wprowadź numer konta Deni Club lub numer kodu promocyjnego”.

4.5.   Punkty będą naliczane na Konto Uczestnika na następujących zasadach:

4.5.1.    za zakup produktów dostępnych w Salonach w cenie przed rabatem oraz po rabacie do 19% - naliczone zostaną 3 Punkty;
4.5.2.    za zakup produktów dostępnych w Salonach w cenie po rabacie w przedziale 20-49% - naliczone zostaną 2 Punkty;
4.5.3.    za zakup produktów dostępnych w Salonach w cenie po rabacie w przedziale 50-69% - naliczony zostanie 1 Punkt;
4.5.4.    za zakup produktów dostępnych w Salonach w cenie po rabacie w powyżej 70% - nie będą naliczane Punkty;
4.5.5.   za zakup produktów dostępnych w Salonach branych pod uwagę przy naliczaniu Punktów bierze się pod uwagę zakup jednej sztuki asortymentu;
4.5.6.   Punkty będą naliczane jako wielokrotność 50 złotych brutto ceny zakupionych produktów dostępnych w Salonach, zaokrąglając w dół do całości, dla przykładu: w przypadku dokonania przez Uczestnika zakupu produktu dostępnego w Salonie w cenie 199 złotych brutto po rabacie 15%, na Uczestnikowi zostanie naliczonych 9 Punktów (199/50 = 3 * 3 = 9 Punktów), a w przypadku dokonania przez Uczestnika zakupu produktu dostępnego w Salonie w cenie 699 złotych brutto po rabacie 50%, Uczestnikowi zostanie naliczonych 13 Punktów (699/50 = 13 * 1 = 13 Punktów);
4.5.7.   Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi produkty, w związku z nabyciem których które Uczestnikowi zostały przyznane Punkty.  

4.6.   Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych na Konto Uczestnika lub z niego odjętych,

4.7.    Uczestnik może mieć tylko jedno aktywne Konto Uczestnika.

4.8.    Ze statusu i uprawnień nabytych w ramach Programu może korzystać wyłącznie Uczestnik.

4.9.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Uczestnika, pracownik Salonu ma możliwość zażądania od Uczestnika dokumentu potwierdzającego jego dane personalne.

4.10.   Rabat uzyskany w ramach programu oraz naliczanie Punktów, o których mowa w pkt. 4.2. nie mogą być łączone z innymi rabatami lub promocjami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, chyba że inaczej wynika z postanowień regulaminu danej promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym rabatów), Uczestnik ma prawo wyboru czy korzysta ze rabatu uzyskanego w ramach Programu oraz prawa do naliczania Punktów, o których mowa w pkt. 4.2. czy uczestniczy w innej promocji.

4.11.   Korzyści związane z uczestnictwem w Programie nie łączą się z innymi programami dostępnymi u Organizatora lub jego Partnerów, o ile Organizator lub Partnerzy nie postanowią inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnie wyboru, w ramach którego z programów obowiązujących w placówce handlowej Organizatora lub punkcie handlowo-usługowym Partnera chce uczestniczyć.

 


V. NAGRODY:

 
5.1.   Nagrody określone są w niniejszym Regulaminie lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.

 

VI. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU,


WYKLUCZENIE Z PROGRAMU:
 
6.1.   Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:

6.1.1.   Klient nie spełnia wymogów Regulaminu;
6.1.2.   Deklaracja wypełniona jest niepoprawnie, jest nieczytelna, nie zawiera podpisu.

6.2.   Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w Deklaracji nieprawdziwe dane.

6.3.   Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

6.4.   Program obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia 01.03.2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem Uczestników w sposób wskazany w pkt. 9.1. Regulaminu, z 60 dniowym wyprzedzeniem.

6.5.   W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu Programu w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora.
 

 

 VII. ZMIANY REGULAMINU:7.1.   Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, na zasadach opisanych poniżej.

7.2.   Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu, w sposób wskazany w pkt. 9.1. Regulaminu, z 30 dniowym wyprzedzeniem, a także poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora.

7.3.    Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 30 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie..

 

 

VIII. ZAWIADOMIENIA:


 
8.1.   Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienia doręcza się Uczestnikowi pocztą na adres wskazany w Deklaracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

8.2.   Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „DENI CLUB” lub pocztą elektroniczną na adres: deniclub@denicler.eu.

8.3.    Wszelkie zawiadomienia do Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem Uczestnika.

 

 

IX. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE:


9.1.   Za Uczestnika niniejszego Programu uznaje się ponadto Klienta, który przed dniem 01.03.2016 roku został zarejestrowany przez Organizatora jako Uczestnik Programu Lojalnościowego „Deni Club” obowiązującego w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 29 lutego 2016 roku („Dotychczasowy Program”). Uczestnik, który uprzednio zgromadził punkty w ramach Dotychczasowego Programu, uzyskuje na Okres rozliczeniowy rozpoczynający się 1 dnia miesiąca marca 2016 roku status i korzyści przysługujące w ramach Programu, na zasadach wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Warszawa, dnia 27.04.2018 roku.

- Organizator-
Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem denicler.eu) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę DCG S.A. oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę DCG S.A. oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel