Save to shopping list
Create a new shopping list

Regulamin kart podarunkowych Deni Cler Milano

Regulamin
wydawania i korzystania z kart podarunkowych
DENI CLER MILANO

 

§ 1 [Przedmiot regulaminu]
 

Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych Deni Cler Milano, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w kart oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności wystawcy kart.

 


§ 2 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

1.    Wystawca – DCG S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bystrzyckiej 81A (04-907), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000285675, kapitał zakładowy w wysokości 4.363.600,00 zł w całości opłacony, NIP 113-00-15-696, REGON 012513641, prowadzący sprzedaż detaliczną w ramach sieci Deni Cler Milano, tj. podmiot wydający Kartę;

2.    Karta – będąca własnością Wystawcy i wydana na okaziciela karta podarunkowa Deni Cler Milano w formie zmaterializowanej (plastikowa) umożliwiająca Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepach w okresie jej ważności, który wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu;

3.    Klient – posiadacz karty, w tym także Nabywca;

4.    Nabywca – osoba, która opłaciła wydanie Karty;

5.    Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

6.    Saldo – kwota środków pieniężnych znajdująca się na Karcie;;

7.    Sklepy – należące do Wystawcy bądź innych podmiotów, wskazane pod adresem https://denicler.eu/stocks.php sklepy stacjonarne działające w ramach sieci Deni Cler Milano.

 


§ 3 [Sposób nabycia i zwrotu karty]

1.    Kartę można nabyć w Sklepie. Karta wydawana jest Nabywcy w formie materialnej;

2.    Nie jest możliwym uiszczenie opłaty za nowo wydawaną Kartę za pośrednictwem innej Karty Podarunkowej;

3.    Karta nie podlega zwrotowi Wystawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej;

4.    Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części;

5.    Saldo nie podlega oprocentowaniu;

6.    Do Kart nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 


§ 4 [Sposób zapłaty Kartą]

1.    Płatność przy użyciu Karty następuje poprzez okazanie w chwili zapłaty za towary;

2.    W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w Sklepie;

3.    W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo zostaje wyzerowane.

 


§ 5 [Prawa i obowiązki Klienta i Nabywcy]

1.    Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty przez osoby nieupoważnione;

2.    Klient jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny Karty;

3.    Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

 


§ 6 [Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy]

1.    Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą w przypadku gdy:

a)    upłynął termin ważności Karty;

b)    poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana;

c)    uszkodzenia Karty, które uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności danych o Saldzie.

2.    W przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. a, Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo przepada;

3.    Wystawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Kart. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem bądź sprawdzania Salda w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Kart.

 


§ 7 [Postępowanie reklamacyjne]

1.    Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Kart winny być zgłaszane w Sklepach;

2.    Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji;

3.    Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji;

4.    Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Klientów będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 


§ 8 [Postanowienia końcowe]

1.    Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Deni Cler Milano;

2.    Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu , przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Nabywców Kart już wydanych i Klientów z takich Kart korzystających;

3.    Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu;

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.

 


POBIERZ TERAZ

We use cookies to offer you a better experience and send our online advertising messages in line with your preferences. Consult the Privacy & Cookie Policy to find out more, to know which cookies are used and how to disable them and/or to withhold your consent. By closing this banner or continuing to browse, you consent to the use of cookies.
I DO NOT AGREE
I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE
pixel